Pielęgniarki piszą skargę na dyrektora - rada Powiatu wypowiada się w tej sprawie

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Instrukcja złożenia podpisu pod petycją:

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

1. Petycję może podpisać każda osoba, nie tylko pielęgniarka i położna. 

2. Petycja została opublikowana w dniu 2 sierpnia 2017 roku na stronie www.petycjeonline.com

3. Petycję można podpisać na dwa sposoby:

  1. Na stronie  www.petycjeonline.com pod adresem: https://www.petycjeonline.com/stop_deprecjacji_zawodu_pielgniarki_i_poonej_w_polsce
  2. lub korzystając z poniższego formularza.

​4. Pod petycją jest formularz, w którym należy wpisać, dane:

Imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail. Można w polu - "podpisuję ponieważ..." wpisać swoje uwagii.

5. Jeżeli podpisujący petycję, nie chce aby jego dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość (adres e-mail nie jest nigdy widoczny dla osób trzecich), były widoczne, to należy pod formularzem ODZNACZYĆ pole przy adnotacji "Pokazuj użytkownikom mój podpis". Wtedy w sekcji podpisy będzie widniał wpis: "Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w internecie". 

6. UWAGA!!! Po kliknięciu na "Podpisz petycje", na adres email podpisującego zostanie wysłany przez serwis www.petycjeonline.com link, w który należy kliknąć aby zakończyć proces składania podpisu pod petycją. Dopiero wtedy złożony przez nas podpis zostanie oficjalnie zaakceptowany. 

Dotychczas liczba złożonych podpisów przekroczyła 6 tysiący!

Zapraszamy do podpisywania petycji!

Petycja jest formą akcji społecznej pielęgniarek i położnych, użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych www.pielegniarki.info.pl. Nie jest związana z żadną organizacją samorządu zawodowego oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych. 

Redakcja pielegniarki.info.pl 


 

Warto przeczytać! Pielęgniarki składają na dyrektora szpitala skargę w sprawie „zmniejszenia obsady pielęgniarskiej na dyżurach nocnych, dyżurach dziennych od godz. 14.30”. Skarga trafia na posiedzenie Rady Powiatu. Zobaczmy, jak potoczyła się ta historia...

Rozpatrzenie skargi pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Szpitala Powiatowego w Krotoszynie na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie – Krzysztofa Kurowskiego.

Pan Leszek Kulka, przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego - w dniu 20 czerwca 2016 r. do Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego wpłynęła skarga pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii, w której panie skarżą się na bezczynność dyrekcji i brak reakcji na kierowane postulaty. Zgodnie z art. 229 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na dyrektora jednostki organizacyjnej jest rada powiatu. Wobec powyższego skarga pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. została przekazana Radzie Powiatu Krotoszyńskiego. Jednocześnie zwrócono się do pań o wskazanie pełnomocnika do dokonywania doręczeń w niniejszej sprawie wraz z adresem do korespondencji, co nie zostało wskazane przez skarżącego. Następnie zgodnie z przepisem § 48 ust. 4 Statutu Powiatu Krotoszyńskiego pismem z dnia 5 lipca 2016 r. skargę przekazano Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w celu jej przeanalizowania, opracowania wniosków i przygotowania projektu odpowiedzi.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych w dniu 6 lipca 2016 roku zwróciła się do Dyrektora SPZOZ, Krzysztofa Kurowskiego, o złożenie wyjaśnień i ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów w terminie do 20 lipca 2016 roku. Jednocześnie Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych zwróciła się o przekazanie kserokopii pisma pielęgniarek z Oddziału Chirurgii z Poddziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Szpitala Powiatowego w Krotoszynie z dnia 18 maja 2016 roku. Ponadto Komisja Spraw Społecznych pismem z dnia 22 lipca 2016 roku zwróciła się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej regulacji prawnych w stosunku pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w kontekście skargi złożonej przez pielęgniarki. Radnym przekazano skargę pielęgniarek, pismo Komisji Spraw Społecznych do dyrektora SPZOZ wraz z odpowiedzią oraz opinią radcy prawnego. Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia br. przyjęła ustalenia dotyczące skargi pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii. Natomiast Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa zapoznała się z ustaleniami Komisji w dniu 19 sierpnia 2016 roku. 

Pani Renata Zych-Kordus, przewodnicząca Komisji - w dniu 20 czerwca 2016 r. do starosty krotoszyńskiego wpłynęła skarga pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii. W dniu 27.06.2016 r. starosta krotoszyński przekazał skargę zgodnie z kompetencjami do Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Zgodnie z § 48 ust. 4 Statutu Powiatu Krotoszyńskiego skarga została przekazana do Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Złożona skarga podnosiła zarzut bezczynności dyrektora i braku odpowiedzi na pismo pielęgniarek z dnia 18.05.2016 r. kierowane do dyrektora SPZOZ. Ponadto w skardze podnoszono kwestię norm zatrudnienia w szpitalu powiatowym. Wskazano na zmniejszenie od 01.06.2016 r. obsady pielęgniarskiej na dyżurach nocnych, dyżurach dziennych od godz. 14.30. W skardze kierowanej do starosty zwrócono uwagę na wynikające z tego możliwości zagrożenia stanu zdrowia pacjentów, obniżenie jakości opieki pielęgniarskiej. Uwagi zawarte w piśmie dotyczyły również rehabilitantów i ich przeniesienia do szpitala w Koźminie Wlkp., co zdaniem osób podpisanych pozbawi pacjentów należytej rehabilitacji na Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii. 06.07.2016 r. przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych skierowała do dyrektora SPZOZ pismo z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów oraz przekazanie kserokopii pisma pielęgniarek z Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii z dnia 18.05.2016. 19.07.2016 r. do Komisji Spraw Społecznych wpłynęła odpowiedź dyrektora SPZOZ pana Krzysztofa Kurowskiego. W odpowiedzi wskazano, że przepisy prawne nie obligują pracodawcy do udzielania odpowiedzi w określonym trybie i czasie. Pan dyrektor Krzysztof Kurowski poinformował, że odpowiedzi na zarzuty związane ze zmniejszaniem obsady pielęgniarskiej na dyżurach nocnych oraz związane z obowiązującymi normami zatrudnienia zostały udzielone na spotkaniu z pracownikami i związkami zawodowymi w dniu 24.05.2016 r. Dyrektor poinformował, że żadne z podejmowanych działań w Szpitalu Powiatowym nie narusza obowiązujących przepisów. 29.06.2016 r. dyrektor skierował pismo z odpowiedzią do pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii. 22.07.2016 r. przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych wystąpiła o opinię prawną dotyczącą relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami w kontekście powyższej skargi. W opinii prawnej wskazano na brak regulacji dotyczących terminów i sposobu załatwiania spraw przez pracodawcę. Powyższe zagadnienia nie podlegają uregulowaniom Kodeksu postępowania administracyjnego, który reguluje sprawy pomiędzy obywatelem a organami administracji publicznej. W tym stanie rzeczy dyrektora SPZOZ działającego jako przełożonego pracowników podmiotu leczniczego nie obowiązują terminy wskazane w KPA dotyczące rozpatrywania spraw. Należy wskazać, iż dyrektor SPZOZ, oprócz tego, że kieruje działalnością podmiotu leczniczego i reprezentuje go na zewnątrz, jest także przełożonym pracowników. Działa jako pracodawca. Do jego kompetencji należy ustalenie wytycznych w zakresie organizacji pracy. Możliwości ingerencji organu prowadzącego w tym zakresie nie znajdują wsparcia w regulacjach prawnych. Sprawy stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikami regulowane są przez Kodeks Pracy. W związku z powyższym sprawy pracownicze nie podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Rady Powiatu. Rada Powiatu nie może wkraczać w stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikami danej jednostki. W związku z powyższym Komisja Spraw Społecznych uznaje skargę na bezzasadną. Jednocześnie radni zasiadający w Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego wskazują na konieczność zachowania bezpieczeństwa pacjentów przy dokonywaniu zmian restrukturyzacyjnych w szpitalu powiatowym. Sprawy pracownicze należą do kompetencji Dyrektora SPZOZ. Jednak Powiat jako organ prowadzący podejmując działania naprawcze w szpitalu powiatowym powinien zwracać uwagę na wynik finansowy, standard świadczonych usług oraz poszanowanie praw pracowniczych. Zwrócono uwagę na podejmowanie dialogu przez Dyrekcję szpitala z pracownikami w kwestiach spornych czy problemowych.  Czytaj dalej... 

 

Czytaj więcej artykułów z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Komentarze użytkowników

#1  2017.09.09 19:31:03 ~piel.

Zasrani bogowie

#2  2017.09.09 20:46:46 ~Bo

Do wiadomości wszystkich dyżurujących poniżej norm bezpieczenstwa-w razie sprawy każda może podnieść zarzut błędów organizacyjnych.Winę za to,że coś się stało choremu ponosi w tym momencie kadra kierownicza(czyli wybitni fachowcy).Np:upadek chorego w jednej części oddziału podczas gdy piel.robi iniekcje w drugiej części.Pracodawca musi bowiem zabezpieczyć realne potrzeby chorych i przewidzieć że może wystąpić ryzyko np.2 jednoczasowych NZK przy jednoosobowej obsadzie.I kierownicy b.dobrze to wiedzą, ale wmawiają/zastraszają Was,że wszystko wasza wina.A to nieprawda.I trzeba to grzecznie,solidarnie (wszystkie! ) przedstawić przy rozmowie.Jedną osobę zaszczuja,wszystkich się nie da.A co do władz samorządowych nadzorujacych szpitale w Polsce-ci ludzie to koszmar.Ale-w końcu trafią do szpitala.Z własnych doświadczeń z radą społeczną pewnego szpitala-te sesje były kompletna porażką.Szefem był.nauczyciel.Kiedy tylko któryś z ordynatorow poruszal faktyczny problem oddziału pan przewodniczący b.szybko ucinał temat krzycząc (! ) że on już to slyszy od pół roku i ma tego dosyć, bo medycy tylko narzekają (! )A on tu nie przyszedł wysłuchiwać. Jak juz wszystkich op.erdolił,to zamykal sesję. Efekt 2 lat takiego dialogu jest taki,że facet poszedł na niezla emeryturę a szpital jest w prywatnych rękach i pracuje połowa oddziałów. NFZ stwierdził b.dużo uchybien w działalności, a aktualni radni ze starostą przekonują, ze to świetny ośrodek. Świetny- chorego z ciężkim zap.płuc wypisują w 4 dniu pobytu ( następnego dnia w domu NZK)a chirurgia miękka jest połączona z ortopedia(1-na piel.na oba odcinki).Długo by można jeszcze.Tubylcy pielgrzymuja do szpitali w innych miastach,bo jakoś lokalnej władzy nie wierzą, że to doskonały szpital.Oczywiście- po przejęciu szpitala zwolniono 70 proc.pracowników.Daleko nam do cywilizacji.

#3  2017.09.09 20:57:35 ~do2

Pielęgniarki są tak zaszczute i zahukane jak obywatele Korei Północnej,więc szybciej padną na froncie pracy niż się na cokolwiek poskarżą.

#4  2017.09.09 22:10:38 ~a_

Nie rozumiem, jaka byla obsada pielegniarek? rehabilitantow? Na ilu pacjentow? Pomijam najbardziej oczywisty fakt, ze to oddzial zabiegowy, wiec z zalozenia moze wydarzyc sie wszystko.

#5  2017.09.10 11:48:16 ~piel

Poprawcie mnie, jeśli nie mam racji. Ten szpital to SPZOZ. Powiat jest tylko właścicielem budynków i gruntu. Gdyby był przekształcony w spółkę prawa handlowego i powiat był właścicielem, to skarga do starostwa słuszna. Ale w tym przypadku to chyba do NFZ powinny pisać i inspekcji pracy lub nawet jeszcze wyżej.

#6  2017.09.10 12:41:26 ~Bo

A kto ma obowiązek zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej w powiecie? Problem jest szerszy i dotyczy zamiatania wszystkich problemów ochr.zdrowia przez polityków każdego szczebla.No,pewno są gdzieś wyjątki.Polska powiatowa różni się od tej wielkomiejskiej poziomem kontroli społecznej wszelkiej maści radnych i innych,bo to często wąskie kółka wzajemnej adoracji.

#7  2017.09.10 14:14:55 ~do 6

No niby racja

#8  2017.09.10 15:42:10 ~Anna

Rada powiatu to wybrańcy narodu w liczbie 15, którzy znależli głupkowatą odpowiedz dlaczego nie będą zajmować się problemami piel,egniarek szpitalem zaznaczyć należy SWOIM szpitalem , bo to władze tego powiatu powołały dyrektora i jest im na rękę to co robi ich namaszczony dyrektor szpitala " samodzielny" (ha ha! ) ON NAWET GLOŚNIEJ NIE KICHNIE BEZ ICH ZGODY! zachowanie standardowe osób odpowiedzialnych za szpitale jak splendor PATRZCIE LUDZISKA JAK dobrze zarządzamy szpitalem jak, problemy to nie my MY przecież NIC nie możemy zrobić "wicie rozumicie", a pielęgniarki no cóż to ich problem ,że boją się o bezpieczeństwo pacjentów pan dyrektor wie co robi przecież one dają radę problemy kadrowe nie ich nie ma skąd to znam.z każdego polskiego szpitala niestety

#9  2017.09.11 17:03:02 ~piel

Pisanie skarg przez pielęgniarki powinno być już powszechne .

#10  2017.09.11 17:05:22 ~do 9

Albo zejście z pola minowego czyli rezygnacja z pracy w szpitalu.

Dodaj komentarz